dnes je 1.6.2020

Input:

Inventarizace majetku a závazků

2.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Inventarizace majetku a závazků

Prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti inventarizace majetku a závazků (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

  • § 6 odst. 3 ZoÚ – Povinnost inventarizace

  • § 29 ZoÚ – Druhy inventarizací, prokázání jejich provedení

  • § 30 ZoÚ – Způsob provedení, náležitosti inventurních soupisů, termíny provádění, druhy inventarizačních rozdílů, zaúčtování

  • § 31 odst. 2 b) ZoÚ – Termín archivace inventurních soupisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 24 odst. 2 ZDP – Daňově uznatelné škody

  • § 25 odst. 2 ZDP – Definice škody, manka, technologických úbytků a ztratného

  • § 25 odst. 1 písm. n) ZDP – Omezení daňové účinnosti mank

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. – kompenzace při inventarizaci

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíl a ztráty v rámci norem přirozených úbytků

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 251 až 264 ZP – odpovědnost zaměstnance za škodu

Komentář:

Cílem inventarizace je jednak kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví), jednak kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků.

Účetní jednotky provádějí inventarizaci k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku, jako řádnou nebo mimořádnou (tzv. periodické inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání. V průběhu účetního období mohou provádět průběžné inventarizace účetní jednotky pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

V závislosti na charakteru inventarizovaných položek může být inventura fyzická nebo dokladová.