dnes je 1.12.2022

Input:

Zásoby vlastní činnosti - změna stavu

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby vlastní činnosti – změna stavu

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména

  • § 24, 25 a 26 – Způsoby oceňování zásob

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména

  • § 9 – Zásoby

  • § 49 – Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

 • ČÚS pro podnikatele č. 015 – Zásoby

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. zg) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou

Popis operace:

Do zásob vlastní výroby (činnosti) řadíme:

 • nedokončenou výrobu,

 • polotovary,

 • výrobky,

 • zvířata, o nichž se účtuje jako o zásobách.

Mezi nedokončenou výrobu a polotovary řadíme:

 • produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty,

 • odděleně evidované produkty, to jsou polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Za výrobky považujeme věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Zvířaty nepovažovanými za dlouhodobý majetek jsou mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečních zvířat.

V dalším textu budeme vycházet z účtování nákladů a výnosů v provozní oblasti podle druhů. Pokud bychom vycházeli z účelového členění nákladů a výnosů v provozní oblasti, potom bychom o změně stavu zásob vlastní činnosti neúčtovali.

O změně stavu zásob vlastní činnosti bude účtováno tehdy, jestliže v souvislosti s výrobou zásob došlo k vynaložení, a tedy zúčtování nákladů, avšak zásoby dosud nebyly realizovány (prodány).

Kdybychom o změně stavu zásob neúčtovali, byl by porušen princip souměření výnosů s náklady, kdy by ve výsledku hospodaření byly ponechány náklady bez odpovídajících výnosů. Nebyly dosud zúčtovány výnosy, proto nemohou být zúčtovány ani náklady.

Velkou roli při účtování o změně stavu zásob hraje jejich oceňování. Zákon o účetnictví stanovuje, že zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, kterými jsou:

 • přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i

 • přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.

Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují

 • ve skutečné výši, nebo

 • na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou.

Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Souvztažnosti:

Při použití průběžného způsobu evidence zásob vlastní výroby – způsobu A – se o přírůstcích a úbytcích stavu zásob v průběhu roku na syntetických účtech účtuje

Č.  Účetní případ – průběžný způsob A  MD  DAL  
1.  Zvýšení stavu nedokončené výroby   121 AÚ   581 AÚ   
2.  Zvýšení stavu polotovarů   122 AÚ   582 AÚ   
3.  Zvýšení stavu výrobků   123 AÚ   583 AÚ  
4.  Snížení stavu nedokončené výroby   581 AÚ   121 AÚ   
5.  Snížení stavu polotovarů   582 AÚ   122 AÚ   
6.  Snížení stavu výrobků   583 AÚ   123 AÚ   
7.  Manko nebo škoda na výrobcích   549 AÚ   123 AÚ   
8.  Dar vlastních výrobků jinému subjektu   543   123 AÚ   
      (343)   
9.  Použití vlastních výrobků pro repre   513   123 AÚ   
      (343)   

Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Poznámka: S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke změně metody o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti. O přírůstcích nebo úbytcích zásob se neúčtuje jako o výnosech, ale je o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob je účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, o úbytku zásob je účtováno na vrub tohoto účtu.

Obdobně došlo ke změně metody o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vlastní činností. O aktivaci není účtováno jako o výnosech, ale je o ni účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Při použití periodického způsobu evidence zásob vlastní výroby – způsobu B – se o přírůstcích a úbytcích stavu zásob v průběhu roku na syntetických účtech neúčtuje

Č.  Účetní případ – periodický způsob B  MD  DAL  
1.  Manko nebo škoda na výrobcích   549 AÚ   583 AÚ   
2.  Dar vlastních výrobků jinému subjektu   543   583 AÚ   
      (343)   
3.  Použití vlastních výrobků pro repre   513   583 AÚ   
      (343)   
4.  a) Účetní případy při uzavírání účetních knih:   
Převod počátečního stavu:   
– nedokončené výroby   581 AÚ   121 AÚ   
– polotovarů   582 AÚ   122 AÚ   
– výrobků   583 AÚ   123 AÚ   
b) Stav zásob podle inventarizace:   
– nedokončené výroby   121 AÚ   581 AÚ   
– polotovarů   122 AÚ   582 AÚ   
– výrobků  123 AÚ  583 AÚ  

Analytické účty:

Syntetické účty bývají často členěny na analytické účty podle jednotlivých druhů výrobků a poté v závislosti na potřebách každé účetní jednotky. Bývá také vhodné,

Nahrávám...
Nahrávám...