dnes je 2.12.2022

Input:

Zásoby - zboží

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby – zboží

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24, 25 a 26 – Způsoby oceňování zásob

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 9 – Zásoby

  • § 49 – Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

 • ČÚS pro podnikatele č. 015 – Zásoby

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. zg) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou

Popis operace:

Zbožím jsou:

 • movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje,

 • výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat,

 • nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Přírůstky zásob se oceňují v pořizovacích cenách (pořízení nákupem), vlastními náklady (převzetí výrobků do vlastní prodejny) nebo reprodukčními pořizovacími cenami (například inventarizační přebytky). Způsob účtování o zboží je závislý na použitém způsobu ocenění a konkrétních podmínkách firmy. Zvolený způsob je třeba vždy uvést ve vnitřním firemním předpisu.

O zásobách je možné účtovat:

 • průběžně způsobem A (účtovat nákupy zásob zboží na sklady a v okamžiku skutečného prodeje účtovat na vrub nákladů) nebo,

 • periodicky způsobem B (účtovat do nákladů okamžitě při pořízení a jednou za období provést úpravu stavu skladu a nákladů) nebo,

 • kombinací obou způsobů pro různé druhy zásob zboží (skladované dodávky, traťové dodávky).

Je však třeba si uvědomit, že účetní pravidla stanoví, že při uplatnění způsobu B je nutné zajistit průkazné vedení evidence o zásobách tak, že bude firma schopna prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona o účetnictví.

Souvztažnosti:

Účtování o zboží průběžně způsobem A – v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob zboží zaúčtují na vrub příslušného účtu pořízení:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  131  211  
Převzetí zboží na sklad  132  131  
Prodej zboží  504  132  

Nákupy zboží lze účtovat přímo na účet určený ke sledování zásob na skladě:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  132  211  

Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  131  211  
Vlastní doprava (vnitropodniková faktura)  131  58x  
Převzetí zboží na sklad  132  131  

Periodický způsob B účtování nakupovaných zásob a aktivace

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  504  211  
Vlastní doprava (vnitropodniková faktura)  504  58x  

Uzavírání účetních knih (u periodického způsobu B)

Účetní případ MD DAL 
PS zboží na skladě  504  132  
Stav zboží podle evidence o zásobách 132  504  

Poznámka: Aktivací při členění nákladů podle druhů je respektována zásada přiřazování nákladů a výnosů, a to jak v časové, tak i věcné souvislosti. Přeúčtování nákladů do ocenění majetku se provádí prostřednictvím účtu aktivace, o které je účtováno v nákladech.

Analytické účty:

Analytické účty k účtům zásob se vedou především podle jednotlivých druhů či skupin zásob a korespondují se systémem evidence o zásobách. Další hledisko pro tvorbu analytických účtů k účtům zásob souvisí s jejich oceňováním. Účetní jednotka může zachycovat vedlejší náklady na pořízení materiálu odděleně, jako jednu ze složek pořizovací ceny. Pokud bude používat tzv. předem stanovenou cenu pořízení, bude muset v účetnictví zachycovat odchylky od této ceny. K tomu bude muset využít analytických účtů. Vedlejší pořizovací náklady i odchylky od skutečné ceny musí být při výdeji materiálu rozpouštěny do nákladů tak, aby byla dodržena zvolená oceňovací technika.

Účetní doklady:

Účetní operace související s pořízením zboží se účtují podle různých dokladů. O vlastním pořizování se účtuje na podkladě různých externích dokladů (došlých faktur). Převzetí na sklad dokumentuje příjemka. Pro účtování "předuzávěrkových" operací se pak využívají interní účetní doklady.

O úbytcích zásob se účtuje (u způsobu A) zpravidla podle výdejek. Jejich konkrétní podoba je dnes již velmi závislá na používání výpočetní techniky a zpravidla jde o souhrnné periodické sestavy, jejichž export umožňuje podsystém evidence o zásobách.

Ostatní méně časté pohyby zásob, jako jsou zejména inventarizační přebytky a úbytky či použití zásob pro účely reprezentace, se zpravidla účtují podle interních účetních dokladů.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Zásadní chybou je nestanovení vnitřních pravidel při oceňování zásob, tj. nesestavení vnitřního předpisu, který by měl obsahovat zejména:

 • Skladované a neskladované zboží – záleží na tom, zda se zboží skladuje, či zda se jedná o tzv. traťové dodávky, tj. objednané zboží se dopravuje přímo od dodavatele k odběrateli.

 • Oceňování zboží – při pořízení (pořizovací cena, vlastní náklady, případně reprodukční pořizovací cena); při vyskladnění (FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena a odchylky); oceňování ke konci rozvahového dne; případně způsob prokazatelné likvidace zásob.

 • Účtování o zboží – účtovat způsobem A (průběžným způsobem), účtovat způsobem B (periodickým způsobem), případně je možné oba způsoby kombinovat; zda bude používán při způsobu A účet pořízení (skupina 13).

 • Inventarizace zboží – jedenkrát ročně; může být periodická, průběžná; předcházející inventura zásob může být fyzická, dokladová; termíny inventur variantní v rámci zákona o účetnictví a vnitřních pravidel.

 • Stanovení norem přirozených úbytků zboží – pokud přichází ve firmě v úvahu, je třeba stanovit pravidla pro zjištění norem přirozených úbytků, ztratné, včetně jejich aktualizace.

Daňové dopady:

Z hlediska daně z příjmů je úbytek zásob při prodeji oceněný v souladu s účetními předpisy daňově uznatelným nákladem. Pokud jde o úbytek zásob v důsledku škody, je potřeba znát definici uvedenou v ZDP. Škodou je podle ZDP fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Pokud nedojde v důsledku škody k vyřazení zásob materiálu a ty budou např. prodány se slevou, zůstává daňově uznatelná celá skladová cena.

Daňově účinnými náklady je také hodnota likvidovaných zásob zboží v důsledku jejich prokazatelně provedené likvidace.

Příklad
Příklad 1:

Firma má následující vnitřní pravidla pro účtování a oceňování zásob:

 • účtování o pořízení a úbytku zboží průběžně způsobem A,

 • důsledné používání účtu 131 – Pořízení zboží – účtování na základě faktury,

 • na účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách je účtována pořizovací cena (včetně nákladů s pořízením souvisejících) – účtováno na základě příjemky,

 • oceňování úbytku zásob je váženým aritmetickým průměrem – účtováno na základě výdejky; přepočet je prováděn automaticky při každém výdeji,

 • ostatní zásoby – kancelářské potřeby, čisticí prostředky, pohonné hmoty – jsou účtovány přímo do spotřeby.

Skladní karta (v datových souborech), kde jsou zaznamenávány přírůstky a úbytky zboží při oceňování

Nahrávám...
Nahrávám...