dnes je 4.2.2023

Input:

Závazky k úvěrovým institucím - checklist

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13
Závazky k úvěrovým institucím - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

  • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 25 odst. 1 w) ZDP – Daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

  • § 17 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobé závazky

  • § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metoda kursových rozdílů

  • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 006 – Kursové rozdíly

  • ČÚS č. 016 – Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím

  • ČÚS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Komentář:

Závazky k úvěrovým institucím představují dluhy k bankám nebo k spořitelním a úvěrním družstvům. V podmínkách České republiky představují tyto úvěry významný zdroj financování účetních jednotek. Vykazují se v rozvaze v členění na závazky krátkodobé (splatné do jednoho roku) a závazky dlouhodobé (splatné za delší dobu než jeden rok). Vykázanou částku je nutné doložit výpisem z úvěrového účtu, nebo konfirmačním dopisem od banky či jiné úvěrové instituce, pokud výpis není posílán automaticky, musí si ho účetní jednotka vyžádat. U dlouhodobých bankovních úvěrů je potřeba částku, která je splatná v následujícím účetním období, vykázat jako krátkodobou.

Zvláštním druhem úvěru jsou

Nahrávám...
Nahrávám...