dnes je 9.12.2019
Input:

IAS 41 - Zemědělství

1.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7.4.2
IAS 41 – Zemědělství

Ing. Dana Dvořáková

Tento Mezinárodní účetní standard byl přijat 1. 1. 2001 a vstoupil v platnost pro roční účetní závěrky zahrnující období počínající 1. lednem roku 2003 nebo později. V následujícím textu je poskytnut pouze velice zestručněný přehled základních myšlenek standardu. Předmětem standardu je zemědělská činnost.

Zemědělská činnost

Zemědělská činnost je podnikem řízená biologická přeměna biologických aktiv určených k prodeji v podobě zemědělské produkce nebo na další biologická aktiva.

Zemědělský výrobek

Zemědělský výrobek je sklizený produkt biologického aktiva podniku.

Biologické aktivum

Biologické aktivum je živé zvíře nebo rostlina.

Zemědělská činnost zahrnuje dle standardu rozmanitou řadu činností, například chov dobytka, lesnictví, jednoletou nebo víceletou sklizeň, setí, obdělávání ovocných sadů a plantáží, pěstění květin, lesů, vodní hospodářství (včetně chovu ryb). V této rozmanitosti existují určité společné rysy:

  • Schopnost přeměny. Živá zvířata a rostliny jsou schopná biologické přeměny;

  • Řízení změny. Řízení usnadňuje biologickou přeměnu zlepšením nebo přinejmenším stabilizací podmínek nutných k realizaci daného procesu (například úrovní výživy, vlhkostí, teplotou, hnojením a světelnými podmínkami). Takovéto řízení odděluje zemědělskou činnost od jiných činností. Například využívání zdrojů vzniklých ve volné přírodě (jako jsou mořský rybolov a odlesňování) není zemědělskou aktivitou;

  • Měření změn. Změna v kvalitě (jako jsou například genetické vlastnosti, hustota, zralost, tuková vrstva, obsah bílkovin a síla vlákna) nebo v kvantitě (například potomstvo, váha, metry krychlové, délka vlákna nebo průměr a množství poupat) způsobená biologickou přeměnou je měřena a sledována jako rutinní řídicí funkce.

Biologická přeměna vyúsťuje do následujících typů výsledků:

  • změny aktiv, které se odehrávají v procesech růstu (přírůstek množství nebo zlepšení kvality zvířat a rostlin), degenerace (úbytek množství nebo zhoršení kvality zvířat a rostlin) či rozmnožování (vznik dalších zvířat nebo rostlin); nebo

  • získání zemědělských produktů, jako je ovoce, vlna, mléko apod.

Oceňování

IAS 41 vnáší do ocenění zemědělské produkce významnou změnu – ocenění v reálné hodnotě.

Biologické aktivum je oceněno ihned od výchozího rozpoznání (zaúčtování) a ke každému rozvahovému dni v reálné hodnotě snížené o odhadnuté náklady prodeje. Zemědělská produkce sklízená z biologických aktiv podniku je v okamžiku sklizně rovněž oceňována v reálné hodnotě snížené o odhadnuté náklady prodeje. Toto ocenění k datu sklizně je pořizovacím nákladem v případě, že se aplikuje IAS 2 – Zásoby nebo jiný vhodný Mezinárodní účetní standard.

Určení reálné hodnoty

Reálná hodnota

Vhodnou základnou pro určení reálné hodnoty daného aktiva je kótovaná cena na aktivním trhu s biologickým aktivem nebo zemědělskou produkcí, pokud ovšem trh s daným aktivem existuje. Jestliže má podnik přístup na různé aktivní trhy, použije cenu trhu, který je pro něj nejrelevantnější. Jestliže aktivní trh neexistuje, podnik použije pro určení reálné hodnoty jednu z následujících možností:

  • poslední dosaženou tržní cenu transakce za předpokladu, že v ekonomických poměrech nenastaly významné změny od data transakce k bilančnímu dni;

  • tržní ceny podobných aktiv s úpravou odrážející rozdíly;

  • sektorová měřítka (benchmark), například vyjádření hodnoty ovocného sadu pomocí množství sklizeného ovoce (měřeného množstvím přepravek, košů) nebo rozlohy v hektarech; hodnotu skotu měřenou prostřednictvím kilogramů masa;

  • v některých podmínkách nemusí být pro biologické aktivum k dispozici tržně určená cena nebo hodnota odpovídající současným podmínkám. V těchto případech podnik využije k určení reálné hodnoty současnou hodnotu očekávaných budoucích čistých peněžních toků z daného aktiva diskontovanou běžnou tržní úrokovou sazbou před zdaněním.

Pořizovací cena, vlastní náklady výroby

Pořizovací cena či vlastní náklady výroby mohou být využity pro ocenění biologických aktiv pouze výjimečně, pokud: