dnes je 13.7.2020

Input:

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka 2018

18.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.25.3
Mikro účetní jednotka – účetní závěrka 2018

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 25/2018

Základní účetní pravidla při sestavování účetní závěrky vymezuje:

 • pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví (563/1991 Sb., v platném znění), dále

 • pro podnikatelské subjekty vyhláška (500/2002 Sb., v platném znění), kde jsou uvedeny i výkazy (rozvaha a výkazy zisku a ztráty – druhové i účelové řešení) včetně označování jednotlivých položek (písmeny, římskými a arabskými číslicemi) a dále

 • České účetní standardy.

Struktura účetní závěrky závisí na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. I přesto se může stát, že některá pravidla při sestavování účetní závěrky jsou rozdílná i v rámci jedné kategorie. Jak je tomu u mikro ÚJ?

VYMEZENÍ MIKRO ÚJ

Pokud ÚJ k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období  nepřekročila alespoň 2 z níže uvedených (hraničních) hodnot, byla zařazena do kategorie mikro ÚJ:

 • aktiva (netto) celkem: 9 000 000 Kč,

 • roční úhrn čistého obratu: 18 000 000 Kč,

 • průměrný počet zaměstnanců: 10.

Roční úhrn čistého obratu: představuje výši výnosů sníženou o prodejní slevy, dělenou počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobenou 12.

Průměrný počet zaměstnanců: výpočet se řídí metodikou Českého statistického úřadu a znamená průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.

Nově vzniklá ÚJ

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje ÚJ podle právní úpravy pro takovou kategorii ÚJ, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MIKRO ÚJ ZA OBDOBÍ 2018

Účetní závěrka je nedílný celek, který u mikro ÚJ tvoří:

 • rozvaha

 • výkaz zisku a ztráty

 • příloha.

Mikro ÚJ nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Rozvaha ve zkráceném rozsahu, která zahrnuje jenom položky označené písmeny dle vyhlášky, je vyhrazena pouze pro mikro ÚJ, které nemají povinnost auditu. Jedná se o nejjednodušší rozvahu, kterou účetní předpisy již od účetního období 2016 připouští:

Aktiva   Brutto   Korekce   Netto   Pasiva   Netto  
Aktiva celkem         Pasiva celkem    
 1. Pohledávky za upsaný ZK
 
     
 1. Vlastní kapitál
 
 
 1. Stálá aktiva
 
      B. + C. Cizí zdroje    
 1. Oběžná aktiva
 
     
 1. Rezervy
 
 
 1. Časové rozlišení aktiv*)
 
     
 1. Závazky
 
 
       
 1. Časové rozlišení pasiv*)
 
 

ZK = Základní kapitál

*) S účinností od 1. 1. 2018 se rozšířilo vykazování časového rozlišení aktiv i časového rozlišení pasiv v rozvaze o možnost volby, buď zůstat u dosud platného vykazování (výše uvedeného), nebo vykazovat časové rozlišení aktiv na samostatných řádcích v rámci pohledávek a časové rozlišení pasiv na samostatných řádcích v rámci závazků.

Mikro ÚJ, která nemá povinnost auditu, která v rozvaze vykazuje pouze položky označené písmeny, může mít zahrnuto časové rozlišení aktiv v rámci položky „C. Oběžná aktiva” a časové rozlišení pasiv v rámci položky „C. Závazky”.

ÚJ rozhodne, který způsob vykazování časového rozlišování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování v aktivech i pasivech musí být shodný.

Zatímco v případě rozvahy mohou všechny mikro ÚJ sestavovat uvedený typ rozvahy ve zkráceném rozsahu, v případě výkazu zisku a ztráty mají některé mikro ÚJ možnost sestavit výkaz ve zkráceném rozsahu a některé mikro ÚJ mají povinnost sestavit výkaz v plném rozsahu.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (druhové členění nebo účelové členění), který zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky, je vyhrazen pro mikro ÚJ:

 • která není obchodní společností a

 • která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Příklad

Družstvo zařazené mezi mikro ÚJ není obchodní společností, čili sestavuje výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, který zahrnuje všechny položky podle přílohy vyhlášky, sestavují obchodní společnosti, kterými jsou:

 • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (osobní společnosti),

 • společnost s ručením omezeným a akciová společnost (kapitálové společnosti) a

 • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Příklad

Společnost s ručením omezeným zařazená mezi mikro ÚJ je obchodní