dnes je 13.7.2020

Input:

Odpisy podle IFRS

1.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.3
Odpisy podle IFRS

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Podle mezinárodních účetních standardů v případě dlouhodobých hmotných aktiv (IAS 16-Pozemky, budovy a zařízení) je stanovení limitu pro zařazení do dlouhodobého majetku – stejně jako u nás – ponecháno na rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování se stanoví na základě předpokládané životnosti aktiva a používaná účetní metoda by měla odrážet ekonomické užitky, které účetní jednotka získává vlivem používání tohoto aktiva. Ve srovnání s českou účetní praxí existovaly do konce roku 2008 však v přístupu k odpisování dva rozdíly:

  1. odpisuje se do výše pořizovací ceny snížené o předpokládanou zbytkovou hodnotu (s výjimkou některých metod, kde se zbytková hodnota neuvažuje),

  2. náhradní díly k určitému dlouhodobému aktivu, jejichž doba životnosti je delší než jedno účetní období, jsou považovány rovněž za dlouhodobý majetek (tedy nikoliv jako zásoba) a odpisují se předpokládanou dobu životnosti, která je jiná (zpravidla kratší) než aktivum, k němuž patří (tzv. komponentní způsob odpisování).

Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., (vyhláškou č. 469/2008 Sb.), dochází s platností od 1. 1. 2009 k možnosti využití jak komponentního odpisování (§ 56a) majetku, tak odpisování s předpokládanou zbytkovou hodnotou (§ 56 odst. 3).

Odpisové metody je možné rozdělit do dvou skupin

  1. odpisové metody založené na čase (lineární nebo zrychlené),

  2. odpisové metody založené na výkonu.

Lineární metoda založená na čase se počítá podle vzorce

Příklad

Obchodní společnost si pořídila osobní automobil v pořizovací ceně 700.000 Kč. Předpokládaná životnost je čtyři roky, odhadnutá zbytková hodnota, za kterou bude po čtyřech letech automobil prodaný, je 100.000 Kč. Společnost používá lineární metody odpisování.

       
Rok Pořizovací cena Odpisová základna Roční odpis Oprávky Účetní hodnota
1 700.000 600.000 150.000 150.000 550.000
2 700.000 600.000 150.000 300.000 400.000
3 700.000 600.000 150.000 450.000 250.000
4 700.000 600.000 150.000 600.000 100.000
600.000

Zrychlená metoda zmenšujícího se základu používá odpisovou sazbu, která je určitým násobkem lineární sazby. Například metoda DDB (Double-Declining-Galance Metod) používá dvojnásobek lineární sazby, v praxi to však mohou být násobky různé. Na rozdíl od předcházející lineární metody se neuvažuje se zbytkovou hodnotou, odpis posledního roku se však musí upravit tak, aby celková výše odpisů zbytkovou hodnotu nepřevýšila.

Příklad

Obchodní společnost si pořídila osobní automobil v pořizovací ceně 700.000 Kč. Pro odpisování používá zrychlenou metody založenou na dvojnásobku lineární sazby (25 % x 2).

       
Rok Účetní hodnota
na počátku roku
Sazba Roční odpis Oprávky Účetní hodnota
na konci roku
1 700.000 50 % 350.000 300.000 350.000
2 350.000 50 % 175.000 475.000 175.000
3 175.000 50 % 87.500 562.500 137.500
4 137.500 50 % 37.500 600.000 100.000
600.000

Zrychlená metoda SYD (Sum-of-the-Years´-Digits) je založená na klesajícím podílu odpisové základny (pořizovací cena – hodnota při vyřazení). Příslušný podíl se vypočítá dle následujícího vzorce:

Příklad

Obchodní společnost si pořídila osobní automobil v pořizovací ceně 700.000 Kč. Předpokládaná životnost je čtyři roky, odhadnutá zbytková hodnota, za kterou bude po čtyřech letech automobil prodaný, je 100.000 Kč. Pro odpisování zvolila společnost metodu SYD.

       
Rok Odpisová
základna
Zbývající doba
životnosti
Podíl Roční odpis Oprávky Účetní hodnota
1 600.000 4 4/10 240.000 240.000 460.000
2 600.000 3 3/10 180.000 420.000 280.000
3 600.000 2 2/10 120.000 540.000 160.000
4 600.000 1 1/10 60.000 600.000 100.000
10/10 600.000

Komponentní způsob odpisování je založený na tom, že jednotlivé části dlouhodobého majetku jsou rozloženy na komponenty, které jsou odpisovány předpokládanou dobu životnosti. Ta je zpravidla u jednotlivých komponent různá. Stejně tak se přistupuje k náhradním dílům, pokud se v průběhu životnosti dlouhodobého aktiva vyměňují.

Příklad

Stavební podnik pořídil a uvedl do užívání k 1. 1. sledovaného účetního období vrtnou soupravu pořízenou za 14.160.000 Kč, jejíž životnost se odhaduje 6 na let. Součástí tohoto majetku jsou dvě výměnné komponenty:

  1. komponenta v hodnotě 900.000 Kč s předpokládanou životností 2 roky

  2. komponenta hodnotě 600.000 Kč s předpokládanou životností 3 roky.

Zbytková hodnota zařízení se přepokládá 180.000 Kč.

Podnik používá rovnoměrný způsob účetního odpisování.