dnes je 6.6.2020

Input:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.4
Přehled o změnách vlastního kapitálu

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Přehled o změnách vlastního kapitálu je výkaz, který podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Je tak doplňující informací k části rozvahy, kde jsou vykazovány stavové položky vlastního kapitálu běžného a minulého účetního období. Přehled o změnách vlastního kapitálu ukazuje podrobnosti, jakým způsobem se jednotlivé položky vlastního kapitálu snižovaly nebo zvyšovaly v průběhu účetního období.

Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví (Vyhláška č. 500/2002 Sb., Hlava VI Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu, § 44 PVZÚ) neupravují konkrétní formu přehledu, ta je v pravomoci účetní jednotky (zda zvolí horizontální nebo vertikální vykázání položek vlastního kapitálu). Jediným požadavkem, stanoveným vyhláškou č. 500/2002 Sb. na obsah tohoto přehledu je povinnost uvést zdroj, ze kterého byly vyplaceny podíly na zisku, pokud k tomu došlo.

Informace pro sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu se čerpají z rozvahy a z obratů účtů vlastního kapitálu v hlavní knize. Při sestavení výkazu je třeba zkontrolovat:

  • zda byla dodržena všechna ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se vlastního kapitálu,

  • zda byly zaúčtovány všechny transakce týkající se vlastního kapitálu, o kterých rozhodla valná hromada.

Vazba mezi Rozvahou a Přehledem o změnách vlastního kapitálu ukazuje následující schéma:

Formát přehledu o změnách vlastního kapitálu může mít různou formu. Položky vlastního kapitálu lze vykazovat vertikálně, v záhlaví jsou pak uvedeny počáteční a konečné stavy a změny stavu jednotlivých položek v průběhu účetního období (tak jak je uvedeno v následující tabulce). Nebo lze v záhlaví uvést jednotlivé položky vlastního kapitálu a