dnes je 1.3.2024

Input:

Příloha v účetní závěrce - checklist

18.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.2.17
Příloha v účetní závěrce - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 18 ZoÚ – Účetní závěrka

 • § 19 ZoÚ – Rozvahový den

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 3 a § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky

 • § 39 – Základní informace v příloze v účetní závěrce

 • § 39a – Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek

 • § 39b – Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky

 • § 39c – Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky

Interpretace Národní účetní rady

 • I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele

Komentář:

V příloze uvádí účetní jednotka informace, které doplňují a zpřesňují údaje uvedené v účetních výkazech nebo údaje, které účetní výkazy neobsahují, avšak z hlediska uživatelů účetní závěrky jsou významné. Stejně tak, jako u výkazů, i obsah a rozsah přílohy ovlivnila kategorizace účetních jednotek. Podle zařazení do příslušné kategorie sestavují účetní jednotky přílohu v plném nebo ve zkráceném rozsahu.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. upravuje plný nebo zkrácený rozsah přílohy v § 39 v závislosti na kategorizaci účetních jednotek následovně:

Kategorie účetní jednotky Vyhláška č. 500/2002 Sb. Rozsah přílohy
Mikro bez auditu § 39 Zkrácený rozsah
auditovaná § 39 + § 39a Plný rozsah
Malá bez auditu § 39 Zkrácený rozsah
auditovaná § 39 + § 39a Plný rozsah
Střední § 39 + § 39b Plný rozsah
Velká § 39 + § 39b + § 39c Plný rozsah
 • Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v těchto výkazech.

 • Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.

 • Vedle údajů za sledované účetní období se v příloze uvádějí srovnatelné údaje za minulé účetní období.

 • V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky uvede účetní jednotka důsledky těchto událostí a jejich ekonomické dopady.

Po obsahové stránce je možné přílohu, která je společná všem kategoriím účetních jednotek (§ 39), rozdělit do několika částí. V první části přílohy se uvedou obecné údaje o účetní jednotce. Z této části by si měl uživatel přílohy učinit obrázek o názvu obchodní firmy a jejím sídle, o velikosti účetní jednotky, o její právní formě, případně informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci, o předmětu její činnosti a její organizační struktuře. Dále pak informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách o průměrném počtu zaměstnanců a o dalších nezbytných a účetní jednotku charakterizujících skutečnostech.

V další části přílohy se uvádějí informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod. Zde se uvádějí informace o způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Dále způsob stanovení opravných položek, způsob uplatněný při přepočtu cizí měny, oceňovací model při použití oceňování reálnou hodnotou a změny reálné hodnoty, pokud účetní jednotka toto ocenění používá.

Třetí část přílohy poskytuje doplňující informace k rozvaze, výkazu zisku a ztráty. Zde se vysvětluje každá významná položka nebo skupina položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z výkazů. Jde zejména o

Nahrávám...
Nahrávám...