dnes je 25.5.2020

Input:

Účetní zobrazení změny reálné hodnoty ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.2
Účetní zobrazení změny reálné hodnoty ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Ke konci rozvahového dne účetní jednotka ocení deriváty reálnou hodnotou a účtuje o změně reálné hodnoty na příslušných rozvahových účtech 373, 376 nebo 377.

Souvztažný dopad změn reálných hodnot se liší u různých variant derivátů (z hlediska druhu derivátu, způsobu obchodování a účelu využití). Důvodem je rozdílné promítnutí těchto změn do výsledku hospodaření, a tedy i dopad do daňového základu. Z hlediska účetního zachycení souvztažného dopadu změn reálných hodnot derivátů je proto zapotřebí rozlišovat mezi následujícími případy:

  • deriváty k obchodování,

  • zajišťovací deriváty,

  • speciální případy zajišťovacích derivátů.

Pro tyto jednotlivé varianty derivátů potom platí následující účetní postupy.

Deriváty k obchodování

Je-li derivát klasifikovaný jako derivát k obchodování určen k obchodování, účtují se souvztažně změny reálné hodnoty doložené údaji z veřejného trhu na účet 567 – Náklady z derivátových operací, resp. 667 – Výnosy z derivátových operací.

Zajišťovací deriváty

Aby bylo možné z účetního hlediska považovat deriváty za zajišťovací, musí tyto deriváty splňovat po