dnes je 18.1.2020

Input:

Účtování odložené daně

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3.1
Účtování odložené daně

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Při účtování odložené daně budeme používat účtový rozvrh pro podnikatele, který naleznete v praktických informacích. O odložené dani se účtuje na vrub (odložený daňový závazek) nebo ve prospěch (odložená daňová pohledávka) příslušného účtu 592 – Daň z příjmů – odložená, souvztažně na vrub nebo ve prospěch účtu 481 – Odložený daňový dluh a pohledávka.

Zvláštní pozornost si zasluhuje situace, kdy účetní jednotka v minulosti o odložené dani neúčtovala a začne účtovat o odložené dani poprvé, protože se dostala do situace, kdy jí tato povinnost nastala (např. překročila limity pro povinný audit). V prvém roce účtování o odložené dani se částka odložené daně vypočítá ze všech přechodných rozdílů vzniklých za celou dobu existence účetní jednotky, které existují k prvnímu dni tohoto účetního období, resp. k poslednímu dni předchozího účetního období (tzn. jako by účetní jednotka účtovala o odložené dani od samého počátku). Částka, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, se zaúčtuje jako zůstatek účtu 481 – Odložený daňový dluh a pohledávka souvztažně do vlastního kapitálu proti účtu 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Částka, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, se zaúčtuje na konci účetního období již běžným způsobem výsledkově.

Následující tabulka uvádí příklady oblastí různých účetních a daňových pravidel, které mohou být příčinou vzniku odložené daně. Nejde o vyčerpávající výčet, účetní jednotky jistě najdou další případy.

Přechodné rozdíly Odložená daň Příčina vzniku
Zdanitelné  Odložený daňový závazek (dluh)
(účtuje se vždy) 
 • nižší účetní odpisy než daňové
  (vyšší účetní zůstatková cena) 

 • nezaplacená vystavená faktura za smluvní penále a úroky z prodlení 

 • zaplacené zdravotní a sociální pojištění zaúčtované v nákladech v minulém období
  (uplatnění odložené daňové pohledávky) 

Odčitatelné  Odložená daňová pohledávka
(účtuje se jen při pravděpodobnosti úhrady z budoucí úspory na splatné dani) 
 • vyšší účetní odpisy než daňové
  (nižší účetní zůstatková cena) 

 • tvorba účetních OP
  (v budoucnu vznikne daňový náklad) 

 • tvorba účetních rezerv
  (v budoucnu vznikne daňový náklad na účel rezervy) 

 • nevyužitá daňová ztráta 

 • nevyužitý odpočet na výzkum a vývoj

 • nezaplacená přijatá faktura za smluvní penále a úroky z prodlení
  (bude uhrazeno v budoucnu) 

 • nezaplacené zdravotní a sociální pojištění zaúčtované v nákladech
  (bude uhrazeno v budoucnu) 

Přecenění aktiv při přeměnách společností a při vkladech majetku dává vzniknout přechodným rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Při přecenění je účetní hodnota majetku zvýšena nebo snížena na