dnes je 1.12.2022

Input:

Zásoby - zboží

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby – zboží

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména

  • § 24, 25 a 26 – způsoby oceňování zásob

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména

  • § 9 – zásoby

  • § 49 – způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

 • ČÚS pro podnikatele č. 015 – Zásoby

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. zg) – výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – co se rozumí škodou

Popis operace:

Zbožím jsou:

 • movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje, dále pak

 • výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat,

 • nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Přírůstky zásob se oceňují v pořizovacích cenách (pořízení nákupem), vlastními náklady (převzetí výrobků do vlastní prodejny) nebo reprodukčními pořizovacími cenami (například inventarizační přebytky).

Způsob účtování o zboží je závislý na použitém způsobu ocenění a konkrétních podmínkách firmy. Zvolený způsob je třeba vždy vyhlásit vnitřním firemním předpisem.

O zásobách je možné účtovat:

 • průběžně způsobem A (účtovat nákupy zásob zboží na sklady a v okamžiku skutečného prodeje účtovat na vrub nákladů) nebo,

 • periodicky způsobem B (účtovat do nákladů okamžitě při pořízení a jednou za období provést úpravu stavu skladu a nákladů) nebo,

 • zda bude oba způsoby kombinovat pro různé druhy zásob zboží (skladované, traťové dodávky).

Je však třeba si uvědomit, že účetní pravidla stanoví, že při uplatnění způsobu B je nutné zajistit průkazné vedení evidence o zásobách tak, že bude firma schopna prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona o účetnictví.

Souvztažnosti:

Účtování o zboží průběžně způsobem A – v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob zboží zaúčtují na vrub příslušného účtu pořízení:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  131  211  
Převzetí zboží na sklad  132  131  
Převzetí výrobku do vlastní prodejny  132  131  
Prodej zboží  504  132  

Nákupy zboží lze účtovat přímo na účet určený ke sledování zásob na skladě:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  132  211  

Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují:

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  131  211  
Vlastní doprava (vnitropodniková faktura)  131  58x  

Periodický způsob B účtování nakupovaných zásob a aktivace

Účetní případ MD DAL 
Nákup zboží – platba v hotovosti  504  211  
Vlastní doprava  504  58x  

Uzavírání účetních knih

Účetní případ MD DAL 
PS zboží na skladě  504  132  
Stav zboží podle evidence o zásobách 132  504  

Poznámka: Aktivací při členění nákladů podle druhů je respektována zásada přiřazování nákladů a výnosů a to jak v časové, tak i věcné souvislosti. Přeúčtování nákladů do ocenění majetku se provádí prostřednictvím účtu aktivace, o které je účtováno buď v nákladech, nebo výnosech.

Do konce účetního období 2015 byla podle českých účetních předpisů aktivace výnosem.

Od účetního období 2016 je aktivace nákladem.

Analytické účty:

Analytické účty k účtům zásob se vedou především podle jednotlivých druhů či skupin zásob a korespondují se systémem evidence o zásobách. Další hledisko pro tvorbu analytických účtů k účtům zásob souvisí s jejich oceňováním. Účetní jednotka může zachycovat vedlejší náklady na pořízení materiálu odděleně, jako jednu ze složek pořizovací ceny. Pokud bude používat tzv. předem stanovenou cenu pořízení, bude muset v účetnictví zachycovat odchylky od této ceny. K tomu bude muset využít analytických účtů. Vedlejší pořizovací náklady i odchylky od skutečné ceny musí být při výdeji materiálu rozpouštěny do nákladů tak, aby byla dodržena zvolená oceňovací technika.

Účetní doklady:

Účetní operace související s pořízením zboží se účtují podle různých dokladů. O vlastním pořizování se účtuje na podkladě různých externích dokladů (došlých faktur). Převzetí na sklad dokumentuje příjemka. Pro účtování předuzávěrkových operací se pak využívají interní účetní doklady.

O úbytcích zásob se účtuje (u způsobu A) zpravidla podle výdejek. Jejich konkrétní podoba je dnes již velmi závislá na používání výpočetní techniky a zpravidla jde o souhrnné periodické sestavy, jejichž export umožňuje podsystém evidence o zásobách.

Ostatní méně časté úbytky zásob, jako jsou zejména inventarizační přebytky či použití zásob pro účely reprezentace, se zpravidla účtují podle interních účetních dokladů.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Zásadní chybou je nestanovení vnitřních pravidel při oceňování zásob, tj. nesestavení vnitřního předpisu, který by měl obsahovat zejména:

Skladované a neskladované zboží – záleží na tom, zda se zboží skladuje, či zda se jedná o tzv. traťové dodávky, tj. objednané zboží se dopravuje přímo od dodavatele k odběrateli.

Oceňování zboží – při pořízení (pořizovací cena, vlastní náklady, případně reprodukční pořizovací cena); při vyskladnění (FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena a odchylky); oceňování ke konci rozvahového dne; případně způsob prokazatelné likvidace zásob.

Účtování o zboží – účtovat způsobem A (průběžným způsobem), způsobem B (periodickým způsobem), případně je možné oba způsoby kombinovat; zda bude používán při způsobu A účet pořízení (skupina 13).

Inventarizace zboží – jedenkrát ročně; může být periodická, průběžná; předcházející inventura zásob může být fyzická, dokladová; termíny inventur variantní v rámci pravidel.

Stanovení norem přirozených úbytků zboží – pokud přichází ve firmě v úvahu, je třeba stanovit pravidla pro zjištění norem přirozených úbytků, ztratné, včetně jejich aktualizace.

Daňové dopady:

Z hlediska daně z příjmů je úbytek zásob při prodeji oceněný v souladu s účetními předpisy daňově uznatelným nákladem. Pokud jde o úbytek zásob v důsledku škody, je potřeba znát definici uvedenou v ZDP. Škodou je podle ZDP fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Pokud nedojde v důsledku škody k vyřazení zásob materiálu a ty budou např. prodány se slevou, zůstává daňově uznatelná celá skladová cena.

Daňově účinnými náklady je také hodnota likvidovaných zásob zboží v důsledku jejich prokazatelně provedené likvidace.

Příklad
Příklad 1:

Firma má následující vnitřní pravidla pro účtování a oceňování zásob:

 • účtování o pořízení a úbytku zboží průběžně způsobem A,

 • důsledné používání účtu 131 – Pořízení zboží – účtování na základě faktury,

 • na účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách je účtována pořizovací cena (včetně nákladů s pořízením souvisejících) – účtováno na základě příjemky,

 • oceňování úbytku zásob je váženým aritmetickým průměrem – účtováno na základě výdejky; přepočet je prováděn automaticky při každém

Nahrávám...
Nahrávám...